Дорогие друзья, новый рассказ на грузинском языке с новой лексикой. Читайте, слушайте, повторяйте! Изучайте грузинский язык интересно.

Лентяй —  зАрмаца. — ზარმაცა
Был один мальчик, — Игко Эрты бИтчи, — იყო ერთი ბიჭი,


утром когда вставал, — дИлас рОм дгЭбода, — დილას რომ ადგებოდა,


сам вряд ли бы оделся, — тАнзэ твИтон рОды чаИцвамда — თანზე თვითონ როდი ჩაიცვამდა,–
мама должна была одеть его, — дЭдас Унда чаЭцвиа — დედას უნდა ჩაეცვია.
Лицо сам вряд ли бы умыл, — пИрс твИтон рОды даИбанда,  - პირს თვითონ როდი დაიბანდა,–
мама должна была умыть. — дЭдас Унда даЭбана. — დედას უნდა დაებანა.
еду сам вряд ли бы поел,  -сАтчмэлс  твИтон рОды тчАмда, -საჭმელს თვითონ როდი ჭამდა,
мама должна была накормить, — дЭдас Унда Этчмиа, — დედას უნდა ეჭმია.

Садился этот мальчик к столу, — дадждЭбода Эс бИтчи сУпрастан, — დაჯდებოდა ეს ბიჭი სუფრასთან,
открывал рот — гаАгхэбда пИрс — გააღებდა პირს
и мама кусок за куском — да дЭда лУкмас лУкмазэ — და დედა ლუკმას ლუკმაზე
закладывала оказывается ему в рот. — чаУдэбда хОлмэ пИрши. — ჩაუდებდა ხოლმე პირში.

Вот какой был этот мальчик! — Аи рОгори Игко Эс битчи! — აი როგორი იყო ეს ბიჭი!
Поэтому лентяем назвали. — Амитом зАрмаца дАарквэс. — ამიტომ ზარმაცა დაარქვეს.
Однажды бабушку проведать пошел.  - Эртхэл бЭбиас санАхавад тцАвида. -ერთხელ ბებიას სანახავად წავიდა.
Бабушка в селе жила. — бЭбиа сОпелши цхОвробда. — ბებია სოფელში ცზოვრობდა.
Мама в котомку продукты на дорожку сложила — дЭдам Абгаши сАгзали чаУлага. — დედამ აბგაში საგზალი ჩაულაგა:
хлеб. сыр, мандарин — пУри, гквЭли, мандАрини, — პური, ყველი, მანდარინი,
в дороге проголодаешься и поешь сказала. — гзАши могшИвдэба да тчАмэо. — გზაში მოგშივდება და ჭამეო.

Отправился в дорогу мальчик! — гАудга гзАс битчи! — გაუდგა გზას ბიჭი!
Идет, идет... — мИдыс,  мИдыс... — მიდის, მიდის...
Не заканчивается дорога: — Ар Илэва гзА: — არ ილევა გზა:
Полдень принесла, проголодался. — шУадгхэ моАтана, мОшивда, — შუადღე მოატანა, მოშივდა,
присел под деревом, -чАмоджда  хИс дзИрас, — ჩამოჯდა ხის ძირას,
Произнес:-"эх как проголодался' — даАмткнара. -эх рогор мшИао — დაამთქნარა- ეჰ, როგორ მშიაო,
Сказал и посмотрел на котомку. — тквА да дАхэда Абгас. — თქვა და დახედა აბგას.
Но котомку же развязать надо было. — мАграм Абгас хОм гАхсна Ундода. — მაგრამ აბგას ხომ გახსნა უნდოდა.style="display:inline-block;width:240px;height:400px"
data-ad-client="ca-pub-8604244280392088"
data-ad-slot="1280867050">

Продукты же достать надо было. — сАгзалс хОм амОгхэба Ундода. — საგზალს ხომ ამოღება უნდოდა.
Еду ведь кушать надо было. — сАтчмэлс хОм тчАма Ундода. — საჭმელს ხომ ჭამა უნდოდა.
— здравствуй, лентяй — послышалось вдруг — гамАрджоба. зАрмаца, — мОэсма Уцэб –გამარჯობა, ზარმაცა!–მოესმა უცებ.
Мальчик удивился, — бИтчс гаУквирда, — ბიჭს გაუკვირდა,
Откуда знает меня этот человек, — сАидан мИцнобс Эс кАцио, — საიდან მიცნობს ეს კაციო, —
Но привстал и поздоровался. — мАграм тцАмодга дА миЭсалма. — მაგრამ წამოდგა და მიესალმა.
Здесь зачем сидишь? — спросил путник–Ак рАс дАмдждархар? — хкИтха мгзАврма. — აქ რას დამჯდარხარ?–ჰკითხა მგზავრმა

— к бабушке иду, – бэбИастан мИвдывар, — ბებიასთან მივდივარ,
проголодался и поэтому присел под деревом,  - мОмшивда дА Амитом тцамОвджэки хИс дзИрас, — მომშივდა და ამიტომ წამოვჯექი ხის ძირას,
ответил мальчик. — упАсуха бИтчма.–უპასუხა ბიჭმა.
— Ну и почему не кушаешь?–спросил путник. — мЭрэ рАтом Ар тчАм? -хкИтха мгзАврма. — მერე რატომ არ ჭამ?–ჰკითხა მგზავრმა.
— Ну как я поем? – Аба рОгор втчАмо? — აბა როგორ ვჭამო?
Котомку развязать надо — Абгас гАхсна Унда — აბგას გახსნა უნდა,
продукты — достать, — сАгзалс амОгхэба. — საგზალს–ამოღება,
еду в рот положить. — сАтчмэлс  пИрши чАдэна. — საჭმელს–პირში ჩადება.
Ты думаешь это легкое дело? — шЭн ггОниа, эс иОли сАкмэа? — შენ გგონია, ეს იოლი საქმეა?

Мама меня кормила, — дЭда мАтчмэвда хОлмэ, -დედა მაჭმევდა ხოლმე,
А мама далеко. — дЭда ки шОрс Арис. — დედა კი შორს არის.
Помочь тебе? — предложил путник. — дагЭхмаро ? — шэстАваза мгзАврма.–დაგეხმარო?–შესთავაზა მგზავრმა.
Мой дорогой, помоги мне! — шЭни тчИримэ, дамЭхмарэ! –შენი ჭირიმე, დამეხმარე!
Путник открыл котомку, — мгзАврма гАхсна Абга, — მგზავრმა გახსნა აბგა,
Выложил продукты. — амоАлага сАгзали. -ამოალაგა საგზალი.
— Смотри , как надо кушать! –Угкурэ рОгор Унда тчАма! — უყურე, როგორ უნდა ჭამა!
Сказал мальчику и с аппетитом -Утхра бИтчс да мадИанад–უთხრა ბიჭს და მადიანად

принялся за еду. — шэЭкца сАтчмэлс. — შეექცა საჭმელს.
Смотрит, смотрит мальчик и ждет,–Угкурэбс, Угкурэбс бИтчи дА Элис. -უყურებს, უყურებს ბიჭი და ელის,
когда накормит его путник. — рОдис Атчмэвс мгзАври. — როდის აჭმევს მგზავრი.
Вот так, как мама его обычно умеет. — Аи Исэ рОгорц дЭдам Ицис хОлмэ. — აი, ისე, როგორც დედამ იცის ხოლმე.
Путник ничего ему не говорил. — мгзАври Арапэрс эубнЭбода. — მგზავრი არაფერს ეუბნებოდა.
Он у лентяя съел — мАн зАрмацас шэУтчама — მან ზარმაცას შეუჭამა
и хлеб, и сыр, и  мандарин. — пУриц, гквЭлиц, мандАриниц. — პურიც, ყველიც, მანდარინიც,
Затем встал и отправился в дорогу. шЭмдэг Адга дА гАудга гзАс. -შემდეგ ადგა და გაუდგა გზას.

И спасибо не сказал... — мАдлобац кИ Ар Утквамс. — მადლობაც კი არ უთქვამს...

Если понравилась статья, поделитесь с друзьями в соц. сетях!